Wanneer drugsmisbruik volgens CBR

Wanneer de psychiater tot de diagnose drugsmisbruik komt, zal het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaren. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor u. Alleen wanneer de diagnose drugsmisbruik onterecht is, zijn er mogelijkheden om de beslissing van het CBR aan te vechten.

Wanneer drugsmisbruik?

Er zijn verschillende definities wanneer er sprake is van drugsmisbruik. Voor u is het eigenlijk alleen van belang om te weten wat de lichtste definitie van drugsmisbruik is, waarbij het CBR het rijbewijs ongeldig kan verklaren.

Het gaat dan om de diagnose drugsmisbruik in ruime zin. De door het CBR gebruikte diagnose “drugsmisbruik in ruime zin” komt tot stand als er niet voldoende criteria zijn om op as I tot drugsmisbruik of – afhankelijkheid te komen volgens de DSM-IV-TR-criteria, maar er wel symptomen en gedragingen aanwezig zijn die voor de keurend psychiater doorslaggevend zijn om de diagnose te stellen “aanwijzingen voor drugsmisbruik”. Het gaat hier om een ruim criterium dat eigenlijk door het CBR zelf is verzonnen, maar helaas door de rechter wel wordt geaccepteerd.

Van drugsmisbruik in ruime zin is sprake wanneer op basis van het onderzoek door de psychiater of op basis van alle relevante gegevens (o.a. gegevens uit proces-verbaal van de politie) aanwijzingen bestaan dat er bij de onderzochte sprake is van

 • tolerantie voor drugs
 • controleverlies
 • persistentie
 • overmatig drugsgebruik
 • onaannemelijke antwoorden over het drugsgebruik
 • etc.

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid bevat veel strikvragen en valkuilen, waardoor bij maar liefst 80% van de onderzochte personen de diagnose drugsmisbruik wordt gesteld. Alleen met een gedegen voorbereiding via de informatiebrochure 'onderzoek naar de rijgeschiktheid' bestaat er een kans om door het onderzoek te komen.

Drugsmisbruik vastgesteld?

Indien de diagnose drugsmisbruik wordt gesteld door een psychiater zal het CBR dat oordeel overnemen en zal het CBR op basis hiervan het rijbewijs ongeldig willen verklaren. Het CBR stuurt u dan een brief waarin zij haar voornemen tot het ongeldig verklaren van het rijbewijs kenbaar maakt. U hebt dan alleen nog de mogelijkheid om een tweede onderzoek aan te vragen, maar het is vaak nog de vraag of dit überhaupt een verschil gaat maken. Of dat verstandig is, dient te worden beoordeeld door een gespecialiseerde CBR-advocaat. Doet u niets dan wordt uw rijbewijs door het CBR ongeldig verklaard. U kunt het rijbewijs dan pas terugkrijgen wanneer u voor minimaal een jaar bent gestopt met drugsmisbruik en u via de eigen verklaringsprocedure een nieuw rijbewijs aanvraagt. U krijgt dan opnieuw een onderzoek bij een psychiater.

Beoordeling rapport psychiater bij diagnose alcoholmisbruik

Heeft u een uitslag ontvangen van het onderzoek van het CBR naar uw drugsgebruik? Dan is het belangrijk om deze uitslag aan een advocaat voor te leggen. De advocaat moet voor u beoordelen of het rapport van de psychiater goed is. Met name bij het CBR onderzoek vanwege drugs, is het zo dat de psychiaters vaak op basis van strikvragen, tot een onjuiste diagnose komen. U wordt dan ten onrechte als drugsmisbruiker aangemerkt.

De advocaat kan voor u beoordelen:

 • op welke gronden de psychiater tot zijn diagnose drugsmisbruik is gekomen
 • of er nog eventueel correcties mogelijk en aan te bevelen zijn, zo ja welke
 • of de redenen, op basis waarvan de psychiater tot die diagnose drugsmisbruik is gekomen, juist zijn in het licht van de laatste jurisprudentie en de regelgeving
 • of er mogelijkheden bestaan om bezwaar in te stellen en via een voorlopige voorziening snel uw rijbewijs terug te krijgen
 • of het verstandig is om een tweede onderzoek aan te vragen via het CBR of een contra-expertise via een eigen psychiater is aan te bevelen
 • Een concreet advies wat u nu het beste kunt doen

> Meer informatie beoordeling rapport psychiater bij diagnose drugsmisbruik

Gevolgen bij alcoholmisbruik

Indien de psychiater tot de diagnose drugsmisbruik komt, dan zal het CBR het rijbewijs ongeldig worden verklaard. U kunt dan pas weer een nieuw rijbewijs aanvragen via een eigen verklaringsprocedure wanneer er meer dan een jaar is verstreken na de laatste aanhouding of na het laatste onderzoek. Dit nemen ze ook wel de recidivevrije periode van een jaar.

Wanneer deze recidivevrije periode precies ingaat, is afhankelijk van de datum dat de psychiater aangeeft dat u gestopt bent met het misbruik. Wanneer u direct na de aanhouding gestopt bent het gebruiken van drugs, zal de psychiater die dag aanmerken als stopdatum. Het kan ook zijn dat de psychiater op basis van het urineonderzoek en het vraaggesprek van oordeel is dat het drugsmisbruik nog steeds voortduurt. Dan kunt u pas een nieuw rijbewijs aanvragen wanneer er een jaar is verstreken na het laatste onderzoek.

U moet er ook rekening mee houden dat hij het aanvragen van een tweede onderzoek de psychiater het daardoor ook weer veel langer kan duren voordat u weer een nieuw rijbewijs kunt aanvragen. Het aanvragen van een tweede onderzoek kan een behoorlijk risico zijn. Laat de kansen daarom vooraf altijd beoordelen door een gespecialiseerde CBR-advocaat en besluit nooit zelfstandig om een tweede onderzoek aan te vragen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden