Schending inzage- en correctierecht en ontbreken vragenlijst

Geplaatst op: 01 maart 2014

Bij het onderzoek naar de rijgeschiktheid bestaat voor de betrokkene een inzage- en correctierecht. Indien de psychiater en/of het CBR zich hier niet aan houdt, levert dit een schending op van de artikelen 3:2 en 3:9 Awb. Als standpunt kan dan worden ingenomen dat het CBR niet het verslag van bevindingen van de psychiater aan de beslissing ten grondslag mag worden gelegd.

Lees meer >


CBR onderzoek rijgeschiktheid moet door psychiater worden verricht

Geplaatst op: 01 maart 2014

Het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid moet door een psychiater worden uitgevoerd. Het is wel toegestaan dat een arts, onder supervisie van een psychiater, onderdelen van het onderzoek verricht, maar de arts mag dit niet zelfstandig doen. Dit is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevestigd in een uitspraak van 19 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY6734.

Lees meer >


Psychiaterisch onderzoek CBR niet in algemeenheid in strijd met artikel 8 of 13 EVRM

Geplaatst op: 28 februari 2014

Het CBR psychiatrisch onderzoek is in zijn algemeenheid niet in strijd met de artikelen 8 en 13 EVRM. Dat is de conclusie in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State van 5 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:277. De betrokkene in deze zaak had de diagnose alcoholmisbruik aangevochten door als verweer aan te voeren dat het onderzoek naar de rijgeschiktheid door psychiaters van het CBR niet deugt. Aangevoerd was dat de psychiaters er bij voorbaat al uitgaan dat er sprake is van een alcoholprobleem, dat de psychiaters niet onafhankelijk zijn, en dat het CBR haar oordeel boven dat de psychiaters stelt en dat het CBR dit oordeel aan de psychiaters oplegt.

Lees meer >


Beoordelingskader bezwaarschrift nadat rijbewijs ongeldig is verklaard

Geplaatst op: 28 februari 2014

Wanneer het rijbewijs ongeldig is verklaard omdat de psychiater(s) van het CBR tot de diagnose alcoholmisbruik zijn gekomen, kunt u tegen deze beslissing een bezwaarschrift indienen. In de jurisprudentie zien we dat aan de betwisting van de juistheid van een dergelijke rapport van de psychiater hoge eisen worden gesteld. Slechts een beperkt aantal verweren kan ertoe leiden dat de ongeldig verklaring van het rijbewijs teniet wordt gedaan.

Lees meer >


Wel of geen tweede onderzoek / second opinion onderzoek psychiater CBR

Geplaatst op: 13 januari 2014

Regelmatig krijgen wij de vraag of er wel of niet een tweede onderzoek, ook wel second opinion, genoemd, moet worden aangevraagd naar aanleiding van het voornemen van het CBR om op basis van het rapport van de eerste psychiater het rijbewijs ongeldig te verklaren.

De bevoegdheid voor een betrokkene om een tweede onderzoek te verlangen is in artikel 134 van de Wvw 1994 opgenomen naar aanleiding van een amendement van Tweede Kamerlid Roosen-Van Pelt van 17 juni 1993 (Kamerstukken II 1992/93, 22 030, nr. 19). In de toelichting bij dat amendement valt te lezen dat het tweede onderzoek is bedoeld om een “second opinion” te krijgen.

Wat houdt het tweede onderzoek in

Het tweede onderzoek houdt een nieuw onderzoek in door een psychiater die door het CBR wordt ingeschakeld. U krijgt in wezen hetzelfde onderzoek als bij de eerste psychiater.

Afweging

Aan dit tweede onderzoek zijn echter ook weer hoge kosten verbonden. Het is daarom belangrijk dat u de juiste afweging maakt of u een tweede onderzoek aanvraagt. Er kunnen meerdere redenen zijn om een tweede onderzoek aan te vragen:

  • U bent het niet eens met de bloeduitslagen
  • U bent het niet eens met de door de psychiater genoteerde antwoorden
    (TIP: maak zo mogelijk gebruik van het correctierecht)
  • U bent het niet eens de diagnose van de psychiater

Een advocaat kan voor u op basis van het rapport van de eerste psychiater nagaan of het voor u zinvol is om een tweede onderzoek aan te vragen. Indien u graag wil weten wat voor u de mogelijkheden zijn, dan kunt u het eerste rapport per e-mail naar ons toesturen. Wij zullen u dan adviseren over de mogelijkheden om via een tweede onderzoek aan te vragen.

Betalingsregeling niet mogelijk

U kunt  geen betalingsregeling krijgen voor om de kosten van het tweede onderzoek te betalen. U moet het door het CBR genoemde bedrag ineens betalen.

Meer informatie wel of geen tweede onderzoek CBR bij alcoholmisbruik


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden