Niet (opnieuw) onderzoek naar de rijgeschiktheid meer vanwege tijdsverloop

In deze zaak was er een fout gemaakt door de keurend psychiater tijdens het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid. Hij had het onderzoek laten verrichten door een niet BIG-geregistreerde arts, hetgeen niet is toegestaan. Hierdoor was het rapport van de psychiater ongeldig geworden, en mocht dit niet meer worden gebruikt voor de ongeldig verklaring van het rijbewijs. Het CBR probeerde vervolgens betrokkene opnieuw te laten deelnemen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid door een andere psychiater, maar dat werd door de rechtbank niet toegestaan.

De rechtbank oordeelde als volgt (rb Noord-Holland, 12 augustus 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:4908):

“Gelet op het grote tijdsverloop en het feit dat het toetsmoment ver in het verleden ligt, valt naar het oordeel van de voorzieningenrechter moeilijk in te zien hoe door het overdoen van de anamnese door een andere arts een hernieuwde beoordeling van de rijgeschiktheid van verzoekster door de heer Kemperman kan plaatsvinden. De anamnese is een wezenlijk onderdeel van het onderzoek en kan niet als een losstaand onderdeel van dat onderzoek beschouwd worden. In het rapport van de heer Kemperman beslaat de anamnese zes pagina’s. De anamnese in het rapport van Kemperman is ook zeer gedetailleerd, waar het betreft de toedracht rond de strafrechtelijke aanhouding, de vraag hoe verzoekster zich ten tijde van die aanhouding voelde en het alcoholgebruik destijds.

Met verzoekster acht de voorzieningenrechter het zeker niet uitgesloten dat, indien het geheugen van verzoekster haar op bepaalde detailpunten in de steek laat, door de nieuwe onderzoeker (dan wel door Kemperman die de eindbeoordeling doet) toch zal worden teruggegrepen op de oude en door de AbRS ‘afgekeurde’ anamnese uit het eerdere rapport van Kemperman. Daarmee zou echter geen recht gedaan worden aan de overwegingen van de AbRS in de meergenoemde uitspraak van 9 januari 2013. De voorzieningenrechter is voorts met verzoekster eens dat niet valt te verwachten dat een hernieuwde beoordeling door Kemperman op basis van een nieuwe anamnese kan leiden tot een voldoende zorgvuldig onderzoek.

9. De voorzieningenrechter is van oordeel dat verweerder, hoewel daartoe bevoegd, onder de gegeven omstandigheden niet van verzoekster kan verlangen dat zij zich onderwerpt aan een onderzoek zoals opgelegd door verweerder.
Daarbij merkt de voorzieningenrechter op dat, naar ter zitting door de gemachtigde van verweerder ook is erkend, niet of nauwelijks denkbaar is dat op basis van het bestreden besluit enig ander onderzoek naar de rijgeschiktheid van verzoekster ten tijde in geding (derhalve ten tijde van de aanhouding in 2010) kan plaatsvinden, zonder dat het tijdsverloop tot de hiervoor genoemde praktische problemen leidt.”

< Terug naar Algemene verweren
< Terug naar Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (bij alcohol)
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden