Ten onrechte CBR EMA-cursus vanwege weigering ademanalyse of bloedonderzoek

Bij een weigering van de ademanalyse of een bloedonderzoek in verband met de verdenking van rijden onder invloed van alcohol wordt door het CBR de eerste keer standaard een EMA-cursus opgelegd. Bij een tweede verdenking wegens rijden onder invloed krijgt u een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd.

Ten onrechte weigering ademanalyse of bloedonderzoek

U hoeft zich zeker niet neer te leggen bij een door het CBR opgelegde maatregel in verband met een door de politie beweerde weigering van de ademanalyse of het bloedonderzoek. Wanneer u meent dat u wel wilde meewerken of juist goede redenen had om te weigeren, kunt u vaak met succes nog bezwaar aantekenen tegen de beschuldiging van de weigering van de ademanalyse. In de CBR-procedure gelden in wezen dezelfde verweren als in de strafzaak.

Enkele voorbeelden van deze verweren zijn:

VERWEER: ik heb wel meegewerkt, maar instructies van de verbalisant niet goed begrepen

U kunt wel als verweer voeren, dat u wel had meegewerkt, maar dat u de instructies van de verbalisant voor het blazen in het ademanalyseapparaat niet goed heeft begrepen of dat de verbalisant verkeerde instructies heeft gegeven. In hoeverre dit verweer kans van slagen heeft, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, en of dit uit het dossier of uit nadere getuigenverhoren aannemelijk kan worden gemaakt.

VERWEER: gevraagd om bloedonderzoek

Soms kan het zijn dat u om medische redenen niet in staat was om te blazen. U kunt dan vragen om een bloedonderzoek. Er mag niet te snel worden aangenomen dat er sprake s van een weigering om mee te werken aan het alcoholonderzoek.

Sowieso is het advies om bij het mislukken van de ademanalyse direct te vragen om een bloedonderzoek. In veel zaken waarbij dat werd geweigerd, hebben wij later toch nog gelijk gekregen, en werd cliënt vrijgesproken van het weigeren om zijn medewerking te verlenen aan een ademanalyse. De omstandigheden van het geval zijn wel van doorslaggevend belang.

Ook als niet gevraagd is om een bloedonderzoek, kan wel als verweer worden gevoerd dat de politie ten onrechte geen bloedonderzoek als alternatief heeft aangeboden;

VERWEER: wel medewerking, maar geen voltooide ademanalyse

In de praktijk kunnen er verschillende situaties zich voordoen waarin de verdachte weliswaar medewerking verleent aan de uitvoering van de ademanalyse doch zonder dat deze kan worden voltooid. Dit kan het gevolg zijn van al dan niet gesimuleerd onvermogen van de verdachte maar ook van technische gebreken of verkeerde bediening van de apparatuur. Omdat de precieze oorzaak van dit falen vaak niet kan worden achterhaald en de rechtszekerheid toch een duidelijke oplossing vraagt, is (..) ook voor dit geval de mogelijkheid van een bloedonderzoek voorzien” (Kamerstukken 19285, nr. 3 (MvT). Politieagenten mogen dus niet te snel overgaan tot het opmaken van een proces-verbaal ter zake weigering ademanalyse, maar moeten eerst overgaan tot het vragen van toestemming voor een bloedonderzoek en bij het niet geven van die toestemming moeten zij de verdachte bevelen om medewerking te verlenen (zie art. 163 lid 5 WVW).

TIP: dien klacht in bij korpsleiding en omschrijf gebeurtenissen uitgebreid

In de zaken waarbij wij met succes verweer hebben kunnen voeren tegen de verdenking van het weigeren van medewerking aan een ademanalyse hadden onze cliënten al meteen na de ademanalyse een schriftelijke klacht ingediend bij de korpsleiding. In de klacht werd uitgebreid beschreven hoe de ademanalyse verliep en waarom het fout is gegaan. Wanneer u tevens zelf hebt gevraagd om een bloedonderzoek, heeft u de meeste kans. Wanneer uw verklaring geloofwaardig is, krijgt u in veel gevallen het voordeel van de twijfel.

> Meer informatie bij weigering ademanalyse / bloedonderzoek

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden