Blokkeringsrecht CBR-onderzoek psychiater

Als u een onderzoek hebt ondergaan bij een psychiater in het kader van het CBR-onderzoek, dan hebt u recht om het rapport in te zien en te (laten) corrigeren, alvorens het rapport naar het CBR wordt gestuurd. Als u het niet eens bent met de inhoud van het rapport, hebt u ook het recht om het rapport te blokkeren. Of het verstandig is om gebruik te maken van dit blokkeringsrecht, is nog maar de vraag. Wij adviseren cliënten om slechts in zeer uitzonderlijke gevallen gebruik te maken van het blokkeringsrecht. 

Inhoud blokkeringsrecht

Het blokkeringsrecht houdt in dat u de psychiater kunt verbieden om het rapport aan het CBR door te sturen. Als u het niet eens bent met de inhoud van het rapport of de wijze waarop het is geformuleerd, dan wel met de conclusies en diagnose van de psychiater, dan kunt u met gebruikmaking van het blokkeringsrecht voorkomen dat het rapport bij het CBR komt te liggen.

Gevolgen blokkeringsrecht

Het gebruik van het blokkeringsrecht heeft als voordeel dat het CBR geen kennis kan nemen van een (voor u) negatief rapport van de psychiater. Er kleven echter wel veel vervelende gevolgen aan het blokkeringsrecht. Deze gevolgen van het blokkeringsrecht zijn wettelijk geregeld in artikel 97 lid 4 Reglement rijbewijzen:

“In afwijking van het eerste en derde lid wordt ten behoeve van degene die niet heeft meegewerkt aan een keuring of een onderzoek door gebruik te maken van het blokkeringsrecht bedoeld in artikel 7:464, tweede lid, aanhef en onder b, van het Burgerlijk Wetboek, gedurende een periode van één jaar na de datum van de keuring of het onderzoek geen verklaring van geschiktheid in het rijbewijzenregister geregistreerd.”

Het rijbewijs wordt dus voor een jaar ongeldig verklaard vanaf de datum van het laatste onderzoek.

Blokkeringsrecht na tweede onderzoek

Dat deze gevolgen van het blokkeringsrecht ook bij een tweede onderzoek onverkort gelden, blijkt ook wel uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 14 april 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM1066):

“Het blokkeringsrecht strekt ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de onderzochte persoon. Indien een betrokkene gebruik maakt van de mogelijkheid een tweede onderzoek te ondergaan, wordt ervan uitgegaan dat hij dit doet om het CBR van het resultaat van dit onderzoek in kennis te stellen, zodat het CBR hiermee bij het nemen van haar besluit rekening kan houden. Het blokkeringsrecht dient er niet toe om, nadat de betrokkene zelf om een tweede onderzoek heeft verzocht, vervolgens, indien dit onderzoek niet het gewenste resultaat heeft, te voorkomen dat het CBR aan dat resultaat de met het oog op de verkeersveiligheid noodzakelijke gevolgen verbindt. Dit neemt niet weg dat de betrokkene het recht heeft af te wegen of hij al dan niet zijn privacygevoelige gegevens prijs zal geven aan derden en van zijn blokkeringsrecht gebruik te maken. De gevolgen hiervan dienen in dit geval echter voor zijn rekening en risico te komen”

Advies: maak niet snel gebruik van blokkeringsrecht

Ons advies is om NIET SNEL gebruik te maken van het blokkeringsrecht. Alleen wanneer er echt geen enkele kans bestaat om het rapport van de psychiater en de daarop gebaseerde beslissing van het CBR aan te vechten, zou u kunnen overwegen om gebruik te maken van het blokkeringsrecht. 

Wij adviseren daarentegen juist om eerst het rapport van de psychiater te laten beoordelen door een van onze gespecialiseerde CBR-advocaten. Vaak zijn er nog goede mogelijkheden om de diagnose van de psychiater aan te vechten en om uw rijbewijs dan via een procedure tegen het CBR terug te krijgen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden