Bezwaarschrift tegen invordering rijbewijs

Bent u het niet eens met het de invordering van uw rijbewijs in verband met de CBR-procedure, dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het CBR.

Grondslag invordering rijbewijs

Er moet goed worden gekeken van de grondslag is voor de invordering, nu het rijbewijs ook kan worden ingevorderd op strafrechtelijke gronden. Het is belangrijk om de grondslag van de invordering te achterhalen omdat bij een strafrechtelijke invordering het rijbewijs terug moet worden gevraagd door het indienen van een klaagschrift bij de rechtbank, terwijl u in geval van de CBR-procedure binnen 6 weken een bezwaarschrift moet indienen bij het CBR. Uw advocaat kan voor u nagaan wat de grondslag is van de invordering. Hierna zullen wij de bezwaarschriftprocedure bij invordering in verband met de CBR-procedure verder bespreken.

Termijn bezwaarschrift onderzoek naar de rijgeschiktheid

Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing van het CBR zijn ingediend. De beslissing van het CBR is hierbij de brief waarbij het CBR de verplichte deelname aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid aan u heeft opgelegd. Het bezwaarschrift moet uiterlijk op de laatste dag van de bezwaartermijn zijn verstuurd. Wanneer het bezwaarschrift op de laatste dag is verstuurd, moet het binnen een week door het CBR zijn ontvangen.

Gronden bezwaarschrift

In het bezwaarschrift dient gemotiveerd, en zo mogelijk met bewijsstukken onderbouwd, te worden aangegeven waarom u het niet eens bent met de invordering van uw rijbewijs en de schorsing van de geldigheid van het rijbewijs. Zo kunt u onder meer aanvoeren dat het CBR op onjuiste gronden tot het besluit is gekomen.

Een bezwaarschrift heeft onder andere zin

  • wanneer u ten onrechte als bestuurder bent aangemerkt
  • wanneer er geen sprake is van een van de gevallen voor invordering en schorsing van het rijbewijs
  • wanneer er geen reden is om een onderzoek naar de rijgeschiktheid op te leggen
  • wanneer er fouten zijn gemaakt tijdens het onderzoek van de politie

Wanneer heeft een bezwaarschrift kans van slagen?

Pro forma bezwaarschrift

Gelet op de gevolgen van het gemis van het rijbewijs en de ingewikkeldheid van de procedure, is het advies is om altijd een gespecialiseerde advocaat naar uw zaak te laten kijken. De advocaat kan voor u een pro forma bezwaarschrift indienen.

Een pro forma bezwaarschrift is allereerst bedoeld om de bezwaartermijn veilig te stellen. Zodra het pro forma bezwaarschrift door het CBR is ontvangen, hebt u in ieder geval voldaan aan de eis om binnen de termijn van 6 weken het bezwaarschrift in te dienen.

Daarnaast kan de advocaat via een pro forma bezwaarschrift alle processtukken opvragen bij het CBR. Het gaat dan om alle stukken waarop het CBR de invordering en de schorsing van het rijbewijs heeft gebaseerd, waaronder ook het proces-verbaal dat de politie heeft opgemaakt. Op basis hiervan kan de advocaat al een goede inschatting maken van de kansen in een bezwaarschriftprocedure.

Beslistermijn CBR nav bezwaarschrift

Het CBR dient vervolgens binnen 6 weken na het verstrijken van de bezwaarperiode een beslissing te nemen op het bezwaarschrift. Deze beslissing kan met 6 weken worden verlengd. U ontvangt daarover schriftelijk bericht.

Geen opschortende werking

Het indienen van een bezwaarschrift tegen een beslissing van het CBR schort de werking ervan niet op. Voor wat betreft het invordering en schorsing van de geldigheid van uw rijbewijs betekent dit dat u ondanks het indienen van het bezwaarschrift uw rijbewijs nog niet meteen terugkrijgt.

Pas wanneer het CBR het bezwaarschrift gegrond verklaard, krijgt u het rijbewijs terug. Wel is het zo dat u dan alle gemaakte kosten uiteraard vergoed krijgt. U kunt daarvoor een verzoek tot schadevergoeding indienen bij het CBR.

Voorlopige voorziening

Wilt u dat de werking van de beslissing van het CBR wel wordt opgeschort, zodat u voorlopig uw rijbewijs terug krijgt, dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Een voorlopige voorziening is een snelle tussentijdse beslissing van een rechter. Het gaat om een voorlopig oordeel van de rechter. De rechter toetst dan of de beslissing van het CBR waarbij het de geldigheid van het rijbewijs is geschorst naar zijn voorlopig oordeel op juiste gronden is genomen. De rechter kan in sommige gevallen ook direct een definitieve beslissing nemen.

Wanneer de rechter de verzochte voorlopige voorziening toewijst, krijgt u het rijbewijs voorlopig terug, totdat het CBR definitief op het bezwaarschrift heeft beslist.

Om een voorlopige voorziening aan te kunnen vragen, moet u wel een spoedeisend belang hebben. U heeft bijvoorbeeld een spoedeisend belang wanneer de geldigheid van uw rijbewijs is opgeschort of het rijbewijs ongeldig is verklaard, terwijl u voor uw werk uw rijbewijs nodig hebt.

Beroep

Indien het CBR het bezwaarschrift ongegrond verklaart, hebt u nog de mogelijkheid om binnen 6 weken een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank in het arrondissement waar u woonachtig bent. Wanneer u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om een voorlopige voorziening, is dit uw eerste kans om de zaak aan de rechter voor te leggen.

In het beroepschrift geeft u opnieuw gemotiveerd aan waarom u het niet eens bent met de schorsing van de geldigheid van het rijbewijs.

Hoger beroep

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank, kunt u hiertegen nog in hoger beroep. U moet dan binnen 6 weken na de beslissing van de rechtbank een hoger beroepschrift indienen bij de Raad van State.

Gespecialiseerde CBR-advocaat

De CBR-procedure is erg ingewikkeld. U moet goed weten hoe de wet- en regelgeving in elkaar steekt, en op de hoogte zijn van de laatste jurisprudentie. Er zijn in Nederland maar een beperkt aantal advocaten die gespecialiseerde zijn in de CBR-procedures.

De bij ons aangesloten advocaten hebben allen ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van CBR-zaken. Zij weten als geen ander wat er nodig is om uw rijbewijs weer snel terug te krijgen, of om een bepaalde maatregel ongedaan te maken. De CBR-advocaten kunnen u adviseren over de kansen, en ze kunnen voor u bezwaar of beroep instellen tegen een beslissing van het CBR, en zo nodig een voorlopige voorziening aanvragen als u met spoed uw rijbewijs terug moet krijgen.

U dient uw zaak aan te melden via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier op deze website. vervolgens brengen wij u in contact met een gespecialiseerde CBR-advocaat bij u in de regio. Onze tussenkomst hierin is geheel gratis en vrijblijvend. U hoeft ons niets te betalen, en bepaalt uiteindelijk na het gesprek met de CBR-advocaat zelf of u gebruik wenst te maken van diens rechtsbijstand.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden