Rijbewijs afgepakt na speekseltest

Sinds 1 juli 2017 is het voor de politie ook mogelijk om via een speekseltest bestuurders te controleren op hun drugsgebruik. Wanneer de speekseltest positief is, vordert de politie direct het rijbewijs op grond van artikel 130 WVW in en stuurt het naar het CBR.  Het rijbewijs wordt direct afgepakt. Ook wordt er een bloedonderzoek gedaan.

Hoe verder?

Het vervolgtraject ziet er niet gunstig uit. Het bloedmonster wordt eerst doorgestuurd naar het NFI of een ander laboratorium. Vaak moet u 4 – 6 weken wachten op de uitslag. Daarna moet de verbalisant het proces-verbaal met het rijbewijs naar het CBR sturen en het CBR heeft vervolgens weer 4 weken de tijd om een besluit te nemen. Na ontvangst van mededeling van de politie heeft het CBR nog eens 4 weken de tijd om een beslissing te nemen. Gemiddeld duurt het dan 8 - 10 weken voordat u iets van het CBR hoort. Het is dus niet zo dat er binnen 10 dagen een beslissing over het rijbewijs moet worden genomen. Dergelijke waarborgen, zoals die in het strafrecht gelden, zijn niet van toepassing op de CBR-procedure.

Rijbewijs wordt ten onrechte ingevorderd

De invordering van het rijbewijs op grond van artikel 130 WVW is wat ons betreft ook niet direct toegestaan. Dit volgt uit artikel 130 lid 1 t/m 3 WVW en artikel 5 van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011.

Artikel 130 lid 2 WVW:
“Op de eerste vordering van de in artikel 159, onderdeel a, bedoelde personen is de bestuurder van een motorrijtuig, ten aanzien van wie een vermoeden als bedoeld in het eerste lid bestaat, verplicht tot overgifte van het hem afgegeven rijbewijs”
Artikel 130 lid 1 WVW:
Het gaat dan om het vermoeden dat de houder van een rijbewijs niet langer beschikt over de rijvaardigheid dan wel over de lichamelijke of geestelijke geschiktheid, vereist voor het besturen van een of meer categorieën van motorrijtuigen waarvoor dat rijbewijs is afgegeven. Omdat het natuurlijk niet direct duidelijk is, wanneer een dergelijk vermoeden bestaat, biedt lid 3 van artikel 130 WVW hiervoor een bepaling:
Artikel 130 lid 3 WVW:
“De in het tweede lid bedoelde vordering wordt gedaan indien de betrokken bestuurder de veiligheid op de weg zodanig in gevaar kan brengen dat hem met onmiddellijke ingang de bevoegdheid dient te worden ontnomen langer als bestuurder van een of meer categorieën van motorrijtuigen, waarvoor het rijbewijs is afgegeven, aan het verkeer deel te nemen. Bij ministeriële regeling worden de gevallen aangewezen waarin daarvan sprake is (..).
De ministeriële regeling waar hiernaar verwezen wordt betreft de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011. In artikel 5 van deze Regeling is uitgewerkt in welke gevallen een invordering van het rijbewijs mogelijk is. Dat zijn ook de gevallen waarbij het CBR de bevoegdheid heeft om (later) de geldigheid van het rijbewijs te schorsen. Waar het gaat om het rijden onder invloed van drugs noemt de Regeling de volgende gevallen:

Artikel 5, onder a van de Regeling:
“betrokkene heeft een motorrijtuig bestuurd onder invloed van drogerende stoffen, andere dan alcohol;”

Deze bepaling ziet echter op de situatie dat is komen vast te staan dat de betrokkene daadwerkelijk onder invloed van drugs heeft gereden. Dat staat echter pas vast als de uitslag van het bloedonderzoek bekend is. In de fase daarvoor bestaat derhalve geen wettelijke grondslag voor het invorderen van het rijbewijs. Artikel 130 WVW is, anders dan waar de politie vaak van uitgaat, in ieder geval geen grondslag als slechts een vermoeden van het gebruik bestaat op grond van de speekseltest. De mogelijkheid bestaat namelijk altijd dat er weliswaar drugs zijn gebruikt, maar dat het gebruik de wettelijk vastgestelde grenswaarden niet heeft overschreden. Er is dan geen grond voor een invordering of schorsing van de geldigheid van het rijbewijs.

> Rijbewijs wordt onterecht ingevorderd na speekseltest

Wanneer rijbewijs weer terug?

In sommige gevallen is het mogelijk om het rijbewijs toch snel terug te krijgen. Dat kan door de politie onder druk te zetten of via een kort geding tegen de Staat der Nederlanden.

En advocaat kan aan de politie een verzoek doen om het rijbewijs terug te geven. Belangrijk is dat aan de politie goed wordt uitgelegd dat zij het rijbewijs ten onrechte hebben ingevorderd op grond van artikel 130 WVW en dat het daarom meteen moet worden teruggegeven. In sommige gevallen lukt het ons echt om de politie te overtuigen.

Blijft de politie bij hun beslissing tot invordering van het rijbewijs, dan bestaat nog de mogelijkheid om een kort geding te starten tegen de Staat der Nederlanden. Het betreft hier een spoedprocedure bij onrechtmatig overheidshandelen. Weet wel dat dit vaak erg kostbare procedures zijn. Bovendien is een eventuele teruggave altijd slechts tijdelijk. Het gaat enkel om die 10 weken dat u wacht op de beslissing van het CBR. Bij winst van het kort geding krijgt u het rijbewijs nu wel meteen terug, maar wanneer later uit de bloeduitslag toch weer blijkt van een drugsgebruik boven de grenswaarden, dan zal het rijbewijs toch weer via het CBR worden afgepakt.

Quickscan - bezwaar tegen beslissing van het CBR

Heeft u eenmaal de beslissing van het CBR ontvangen, dan kunt u via het CBR hiertegen bezwaar maken. Wij zullen da eerst het dossier moeten opvragen bij het CBR om te beoordelen of het voor u zin heeft om via een voorlopige voorziening met spoed uw rijbewijs terug te vragen. Dit is een quickscan om snel te zien of een bezwaarprocedure kansrijk is. Nadat wij het volledige dossier hebben ontvangen, zullen wij u direct adviseren over de mogelijkheden.

Aanmeldformulier voor pro forma bezwaar

Voorbereiding CBR onderzoek naar uw drugsgebruik

Wij zullen in het kader van de bezwaarprocedure ook kijken naar de mogelijkheden om onder het onderzoek naar het drugsgebruik uit te komen, maar dat is vaak toch lastiger. Het rijbewijs eerder terugkrijgen lukt vaak beter dan het aanvechten van het onderzoek.

Uiteindelijk hebben we het dossier echter ook nodig ter voorbereiding van het onderzoek. Het is namelijk belangrijk dat u zich in ieder geval goed voorbereidt op dit onderzoek. Zonder een gedegen voorbereiding, is de kans groot dat u niet door het onderzoek zult komen: 80% slaagt niet voor het eerste onderzoek. Als u niet door het onderzoek heen komt, zal het rijbewijs voor een jaar ongeldig worden verklaard!

Wij hebben een uitgebreide informatiebrochure opgesteld waarin wij uitvoerig uitleggen wat het onderzoek naar de rijgeschiktheid precies inhoudt, waarop u wordt onderzocht, welke vragen er worden gesteld. De informatiebrochure bevat veel tips en waarschuwingen voor (strik)vragen. Wij leggen u de strekking en achtergronden bij de belangrijkste vragen uit zodat u begrijpt waarom de vragen worden gesteld. Dit vergroot de kans dat u uw rijbewijs kunt behouden.

Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om clienten in een persoonlijk gesprek volledig voor te bereiden op het CBR-onderzoek.

> Alle voordelen van de informatiebrochure op een rijtje
> Opties voorbereiding CBR-onderzoek

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden