CBR te laat met nemen beslissing gezondheidsverklaring

Geplaatst op: 21 juni 2019

Het is een chaos bij het CBR en daardoor zijn ze structureel te laat met het nemen van een beslissing op een gezondheidsverklaring. De gevolgen voor de betrokkene zijn hoog. Vaak wordt het rijbewijs tussentijds weer ongeldig verklaard, waardoor men in de problemen komt met het werk en allerlei financiële problemen dreigen. Het CBR trekt zich daar echter niets van aan. 

Lees meer >


Termijnbeperking geschiktheid CBR bij alcohol

Geplaatst op: 04 juni 2018

In navolging van de keuringsartsen hanteert het CBR een vuistregel als uitgangspunt bij de beoordeling of redelijke grond bestaat voor de verwachting dat de aanvrager slechts aan de bij ministeriele regeling vastgestelde eisen met betrekking tot lichamelijke en geestelijke geschiktheid voldoet voor een daarbij te bepalen termijn. Deze vuistregel houdt in dat personen na een recidiefvrije periode van een jaar geschikt worden geacht voor een termijn van een jaar. Daarna zullen deze personen bij het voortdurend uitblijven van (het vermoeden van) alcoholmisbruik voor een termijn van drie jaar geschikt worden geacht, vervolgens voor vijf jaar en uiteindelijk voor onbepaalde tijd. Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling (onder meer de uitspraak van 3 december 2008 in zaak nr. 200802335/1) dat die vuistregel in het algemeen niet onredelijk is, vlg o.a. ECLI:NL:RVS:2014:42.

Lees meer >


CDT-waarde te hoog?

Geplaatst op: 20 oktober 2016

Blijkt uit onderzoek dat uw CDT waarde te hoog is, dan zal het CBR naar alle waarschijnlijkheid uw rijbewijs ongeldig verklaren. Het CDT is een van de belangrijkste graadmeters voor een psychiater van het CBR om tot alcoholmisbruik te komen. Toch hoeft u zich niet neer te leggen bij een ongeldigverklaring van uw rijbewijs. Er zijn mogelijkheden om de beslissing van het CBR aan te vechten.

Lees meer >


Ingangsdatum recidiefvrije periode bij psychotische stoornis

Geplaatst op: 12 juli 2014

Wanneer iemand psychotisch is geweest, en op die grond het rijbewijs ongeldig is verklaard, kan hij/zij het rijbewijs weer terug krijgen via de eigen verklaringsprocedure nadat een recidiefvrije periode is verstreken. Van belang is hierbij wel dat de ingangsdatum van de recidiefvrije periode juist wordt vastgesteld. De ingangsdatum is het moment dat de stoornis in remissie is. De vraag is alleen wanneer dat moment precies aanvangt.

In een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem van 23 oktober 2012 (ECLI:NL:RBHAA:2012:BY8798) had de psychiater als aanvangsdatum aangehouden het moment dat de betrokkene was gestopt met de medicatie. De voorzieningenrechter is het hier niet mee eens, en oordeelt dat het moment dat betrokkene is begonnen met de medicatie als aanvangsdatum heeft te gelden:

Lees meer >


Alleen eigen verklaringsprocedure toegestaan in limitatief opgesomde gevallen

Geplaatst op: 28 mei 2014

In artikel 102 Reglement rijbewijzen is bepaald in welke gevallen het CBR een persoon kan verplichten om zich te laten keuren door een CBR aangewezen arts of deskundige. Dit wordt ook wel de eigen verklaringsprocedure genoemd. Niet iedereen hoeft echter zich uitgebreid te laten onderzoeken. Alleen wanneer er sprake is van een van de in artikel 102 Reglement rijbewijzen genoemde gevallen, kan het CBR iemand verplichten om zich te laten onderzoeken. Dat blijkt wel weer uit een uitspraak van de Rechtbank Arnhem, van 7 oktober 2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AU5578. In deze zaak had het CBR iemand eerst een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd, maar die beslissing later weer ingetrokken omdat de geldigheid van het rijbewijs toch al zou aflopen. Toen betrokkene vervolgens de eigen verklaring invulde, gaf hij aan dat er geen sprake was van alcoholmisbruik. Toch verplichtte het CBR hem om zich te laten onderzoeken door een psychiater, waar de betrokkene het niet mee eens was. Hij maakte bezwaar en vroeg een voorlopige voorziening, en met succes; de rechter oordeelde dat betrokkene inderdaad niet eerder een onderzoek naar de rijgeschiktheid heeft gehad en ook van de andere gevallen was geen sprake.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden