CBR te laat met nemen beslissing gezondheidsverklaring

Het is een chaos bij het CBR en daardoor zijn ze structureel te laat met het nemen van een beslissing op een gezondheidsverklaring. De gevolgen voor de betrokkene zijn hoog. Vaak wordt het rijbewijs tussentijds weer ongeldig verklaard, waardoor men in de problemen komt met het werk en allerlei financiële problemen dreigen. Het CBR trekt zich daar echter niets van aan. 

Termijnen gezondheidsverklaring

Er geldt geen fatale termijn voor het beslissen op de aanvraag van een gezondheidsverklaring. Er geldt weliswaar een termijn van orde van 4 weken (art. 103 lid 1 Reglement rijbewijzen), maar geen fatale termijn. Ingevolge art. 4:13 Awb moet in een dergelijk geval binnen een redelijke termijn, welke maximaal acht weken bedraagt, worden beslist, tenzij het CBR op grond van art. 4:14 lid 3 Awb een bericht stuurt inhoudende dat het niet gaat lukken binnen 4 weken, en binnen welke (redelijke) termijn het dan wel moet gaan lukken. Een ingebrekestelling wegens niet tijdig beslissen zal bij het ontbreken van een wettelijke termijn dus in elk geval mogelijk zijn zodra de door het bestuur meegedeelde redelijke termijn is verstreken of — als het bestuur geen mededeling doet — zodra acht weken zijn verstreken na de ontvangst van de aanvraag door het bestuursorgaan. U hoeft dit echter niet te accepteren. Er zijn mogelijkheden om het CBR onder druk te zetten.

1. Bezwaarprocedure vanwege het uitblijven van een tijdige beslissing

Heeft u het rijbewijs met spoed nodig, dan valt te overwegen om een bezwaarprocedure te starten vanwege het uitblijven van een tijdige beslissing. Dit kan worden aangemerkt als een fictieve weigering om een besluit op een aanvraag te nemen.

2. Ingebrekestelling en opeisen dwangsom

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het CBR in gebreke te stellen.  Op grond van art. 4:17 Awb kan het bestuursorgaan in voorkomend geval een dwangsom verbeuren indien een beschikking op aanvraag niet tijdig wordt gegeven.

Op dit moment zou je kunnen concluderen dat het CBR, ondanks voorafgaand bericht, niet binnen een redelijke termijn beslist, omdat het echt maanden kan duren voordat er een beschikking volgt. De optie het CBR in gebreke te stellen opdat een dwangsom wordt verbeurd is derhalve reëel.

< Terug naar Algemene verweren
< Terug naar Eigen verklaringsprocedure CBR
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden