Bezwaarschrift tegen Educatie Maatregel Gedrag en verkeer (EMG)

Bent u het niet eens met het door de CBR opgelegde Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG ), dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen.

Termijn bezwaarschrift EMG

Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing van het CBR zijn ingediend. De beslissing van het CBR is hierbij de brief waarbij het CBR u heeft verplicht deel te nemen aan de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer. Het bezwaarschrift moet uiterlijk op de laatste dag van de bezwaartermijn zijn verstuurd. Wanneer het bezwaarschrift op de laatste dag is verstuurd, moet het binnen een week door het CBR zijn ontvangen.

Gronden bezwaarschrift EMG

In het bezwaarschrift dient gemotiveerd, en zo mogelijk met bewijsstukken onderbouwd, te worden aangegeven waarom u het niet eens bent met de door het CBR opgelegde EMG. Voor wat betreft de gronden van het bezwaar kunt u onder andere het volgende aanvoeren:
  • U bent ten onrechte aangemerkt als bestuurder
  • Er is niet voldaan aan de criteria voor het opleggen van de EMG
  • De snelheidsmeting niet volgens de regels is verlopen
  • Er hebben zich overige onrechtmatigheden of onregelmatigheden voorgedaan
Het gaat hier niet op een limitatieve opsomming van de gronden van bezwaar. Er kunnen ook andere gronden van bezwaar zijn die u als verweer kunt voeren, die niet hiervoor zijn genoemd. In de praktijk zien we steeds vaker dat er door de politie fouten worden gemaakt bij een snelheidsmeting. Het is daarom belangrijk dat dit zorgvuldig wordt nagegaan, alvorens u de hoge kosten van de cursus aan het CBR betaalt.

Pro forma bezwaarschrift

Gelet op de hoge kosten en de gevolgen van de EMG, is het advies is om altijd een gespecialiseerde advocaat naar uw zaak te laten kijken. De advocaat kan voor u een pro forma bezwaarschrift indienen. Een pro forma bezwaarschrift is allereerst bedoeld om de bezwaartermijn veilig te stellen. Zodra het pro forma bezwaarschrift door het CBR is ontvangen, hebt u in ieder geval voldaan aan de eis om binnen de termijn van 6 weken het bezwaarschrift in te dienen. Daarnaast kan de advocaat via een pro forma bezwaarschrift alle processtukken opvragen bij het CBR. Het gaat dan om alle stukken waarop het CBR de opgelegde EMG heeft gebaseerd, waaronder ook het proces-verbaal dat de politie heeft opgemaakt. Op basis hiervan kan de advocaat al een goede inschatting maken van de kansen in een bezwaarschriftprocedure.

Beslistermijn CBR nav bezwaarschrift

Het CBR dient vervolgens binnen 6 weken na het verstrijken van de bezwaarperiode een beslissing te nemen op het bezwaarschrift. Deze beslissing kan met 6 weken worden verlengd. U ontvangt daarover schriftelijk bericht.

Gespecialiseerde CBR-advocaat

De CBR-procedure is erg ingewikkeld. U moet goed weten hoe de wet- en regelgeving in elkaar steekt, en op de hoogte zijn van de laatste jurisprudentie. Er zijn in Nederland maar een beperkt aantal advocaten die gespecialiseerde zijn in de CBR-procedures. De bij ons aangesloten advocaten hebben allen ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van CBR-zaken. Zij weten als geen ander wat er nodig is om uw rijbewijs weer snel terug te krijgen, of om een bepaalde maatregel ongedaan te maken. De CBR-advocaten kunnen u adviseren over de kansen, en ze kunnen voor u bezwaar of beroep instellen tegen een beslissing van het CBR, en zo nodig een voorlopige voorziening aanvragen als u met spoed uw rijbewijs terug moet krijgen. U dient uw zaak aan te melden via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier op deze website. vervolgens brengen wij u in contact met een gespecialiseerde CBR-advocaat bij u in de regio. Onze tussenkomst hierin is geheel gratis en vrijblijvend. U hoeft ons niets te betalen, en bepaalt uiteindelijk na het gesprek met de CBR-advocaat zelf of u gebruik wenst te maken van diens rechtsbijstand.
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden