Bezwaarschrift tegen Educatie Maatregel drugs – drugscursus CBR

Bent u het niet eens met het door de CBR opgelegde Educatieve Maatregel Drugs en verkeer  (EMD ), dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen.

Termijn bezwaarschrift EMD

Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing van het CBR zijn ingediend. De beslissing van het CBR is hierbij de brief waarbij het CBR u heeft verplicht deel te nemen aan de Educatieve Maatregel Drugs en verkeer.
Het bezwaarschrift moet uiterlijk op de laatste dag van de bezwaartermijn zijn verstuurd. Wanneer het bezwaarschrift op de laatste dag is verstuurd, moet het binnen een week door het CBR zijn ontvangen.

Gronden bezwaarschrift EDA

In het bezwaarschrift dient gemotiveerd, en zo mogelijk met bewijsstukken onderbouwd, te worden aangegeven waarom u het niet eens bent met de door het CBR opgelegde EMA. Voor wat betreft de gronden van het bezwaar kunt u onder andere het volgende aanvoeren:

  • U bent ten onrechte aangemerkt als bestuurder
  • Er is niet voldaan aan de criteria voor het opleggen van de EMD
  • Het bloedonderzoek bij de politie is niet op de voorgeschreven wijze uitgevoerd
  • Er hebben zich overige onrechtmatigheden of onregelmatigheden voorgedaan

Het gaat hier niet op een limitatieve opsomming van de gronden van bezwaar. Er kunnen ook andere gronden van bezwaar zijn die u als verweer kunt voeren, die niet hiervoor zijn genoemd.

Voor het opleggen van de educatieve maatregel moet een proces-verbaal door de politie zijn opgemaakt en met een mededeling worden ingestuurd naar het CBR. In dat proces-verbaal dient dan wel de constatering opgenomen te zijn dat de bestuurder afwijkend (rij)gedrag of uiterlijke kenmerken vertoont die duiden op het gebruik van drugs. Bij gegevens betreffende het (rij)gedrag gaat het om een beschrijving van het gedrag van bestuurder dat heeft geleid, dan wel mede heeft geleid, tot de staandehouding of de aanhouding of het gedrag van de bestuurder dat kort na de staandehouding of aanhouding heeft plaatsgevonden. Enkele mogelijke voorbeelden zijn: de politie heeft waargenomen dat de bestuurder tijdens het rijden drugs tot zich nam, dat de bestuurder slingerend reed, dat hij zich bij staandehouding agressief heeft gedragen of dat hij juist heel versuft was en daardoor vragen niet of nauwelijks kon beantwoorden. Bij uiterlijke kenmerken die wijzen op drugsgebruik kan het bijvoorbeeld gaan om bloeddoorlopen ogen en verwijde pupillen. Bij de andere omstandigheden kan worden gedacht aan de omstandigheid dat bij de aanhouding of staandehouding restanten van joints of gebruikersbenodigdheden zijn aangetroffen, aan verklaringen van de bestuurder dat hij kort voor of tijdens het rijden verdovende middelen heeft gebruikt en aan een sterke geur van verdovende middelen in de auto. Het is belangrijk dit zorgvuldig na te gaan op basis van het proces-verbaal/

In de praktijk zien we ook steeds vaker dat er door de politie ook fouten zijn gemaakt tijdens het bloedonderzoek. Het gevolg hiervan is dat het resultaat van het bloedonderzoek niet voor het bewijs mag worden gebruikt en dat het CBR daarom niet op grond van dat resultaat een drugscursus had mogen opleggen. Dan krijgt u ook de kosten van de drugscursus terug. 

Pro forma bezwaarschrift

Gelet op de hoge kosten en de gevolgen van de EMD, is het advies is om altijd een gespecialiseerde advocaat naar uw zaak te laten kijken. De advocaat kan voor u een pro forma bezwaarschrift indienen. Een pro forma bezwaarschrift is allereerst bedoeld om de bezwaartermijn veilig te stellen. Zodra het pro forma bezwaarschrift door het CBR is ontvangen, hebt u in ieder geval voldaan aan de eis om binnen de termijn van 6 weken het bezwaarschrift in te dienen. Daarnaast kan de advocaat via een pro forma bezwaarschrift alle processtukken opvragen bij het CBR. Het gaat dan om alle stukken waarop het CBR de opgelegde EMD heeft gebaseerd, waaronder ook het proces-verbaal dat de politie heeft opgemaakt. Op basis hiervan kan de advocaat al een goede inschatting maken van de kansen in een bezwaarschriftprocedure.

Beslistermijn CBR nav bezwaarschrift

Het CBR dient vervolgens binnen 6 weken na het verstrijken van de bezwaarperiode een beslissing te nemen op het bezwaarschrift. Deze beslissing kan met 6 weken worden verlengd. U ontvangt daarover schriftelijk bericht.

Geen opschortende werking

Het indienen van een bezwaarschrift tegen een beslissing van het CBR schort de werking ervan niet op. Voor wat betreft de EMD betekent dit dat u ondanks het indienen van het bezwaarschrift nog wel moet deelnemen aan de EMD totdat het CBR een beslissing heeft genomen op het bezwaarschrift.

Ook wanneer u een bezwaarschrift indient, moet u dus nog steeds deelnemen aan de EMD en dus verschijnen op de cursus, tenzij u van te voren al in het gelijk bent gesteld.

Pas wanneer het CBR het bezwaarschrift gegrond verklaard, stopt de EMD voor u. Wel is het zo dat u dan alle gemaakte kosten uiteraard vergoed krijgt. U kunt daarvoor een verzoek tot schadevergoeding indienen bij het CBR.

Voorlopige voorziening

Wilt u dat de werking van de beslissing wel wordt opgeschort, zodat u voorlopig geen deel hoeft te nemen aan de EMD, dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Een voorlopige voorziening is een snelle tussentijdse beslissing van een rechter. Het gaat om een voorlopig oordeel van de rechter. De rechter toetst dan of de beslissing van het CBR waarbij de EMD aan u is opgelegd naar zijn voorlopig oordeel op juiste gronden is genomen. De rechter kan in sommige gevallen ook direct een definitieve beslissing nemen.

Wanneer de rechter de verzochte voorlopige voorziening toewijst, hoeft u (voorlopig) niet meer deel te nemen aan de EMD, totdat het CBR definitief op het bezwaarschrift heeft beslist.

Om een voorlopige voorziening aan te kunnen vragen, moet u wel een spoedeisend belang hebben. U heeft bijvoorbeeld een spoedeisend belang wanneer u vanwege (de aard van) uw werk niet in staat bent om vrij te nemen voor de cursus.

Beroep

Indien het CBR het bezwaarschrift ongegrond verklaart, hebt u nog de mogelijkheid om binnen 6 weken een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank in het arrondissement waar u woonachtig bent. Wanneer u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om een voorlopige voorziening, is dit uw eerste kans om de zaak aan de rechter voor te leggen.

In het beroepschrift geeft u opnieuw gemotiveerd aan waarom u het niet eens bent met de door het CBR opgelegde EMA.

Hoger beroep

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank, kunt u hiertegen nog in hoger beroep. U moet dan binnen 6 weken na de beslissing van de rechtbank een hoger beroepschrift indienen bij de Raad van State.

Gespecialiseerde CBR-advocaat

De CBR-procedure is erg ingewikkeld. U moet goed weten hoe de wet- en regelgeving in elkaar steekt, en op de hoogte zijn van de laatste jurisprudentie. Er zijn in Nederland maar een beperkt aantal advocaten die gespecialiseerde zijn in de CBR-procedures.

De bij ons aangesloten advocaten hebben allen ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van CBR-zaken. Zij weten als geen ander wat er nodig is om uw rijbewijs weer snel terug te krijgen, of om een bepaalde maatregel ongedaan te maken. De CBR-advocaten kunnen u adviseren over de kansen, en ze kunnen voor u bezwaar of beroep instellen tegen een beslissing van het CBR, en zo nodig een voorlopige voorziening aanvragen als u met spoed uw rijbewijs terug moet krijgen.

U dient uw zaak aan te melden via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier op deze website. vervolgens brengen wij u in contact met een gespecialiseerde CBR-advocaat bij u in de regio. Onze tussenkomst hierin is geheel gratis en vrijblijvend. U hoeft ons niets te betalen, en bepaalt uiteindelijk na het gesprek met de CBR-advocaat zelf of u gebruik wenst te maken van diens rechtsbijstand.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden