Bezwaarschrift nadat rijbewijs ongeldig is verklaard door CBR

Bent u het niet eens met een door de beslissing van het CBR waarbij uw rijbewijs ongeldig is verklaard, dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen.

Termijn bezwaarschrift ongeldig verklaard rijbewijs

Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing van het CBR waarbij het rijbewijs ongeldig is verklaard zijn ingediend. Het bezwaarschrift moet uiterlijk op de laatste dag van de bezwaartermijn zijn verstuurd. Wanneer het bezwaarschrift op de laatste dag is verstuurd, moet het binnen een week door het CBR zijn ontvangen.

Gronden bezwaarschrift

In het bezwaarschrift dient gemotiveerd, en zo mogelijk met bewijsstukken onderbouwd, te worden aangegeven waarom u het niet eens bent met het ongeldig verklaarde rijbewijs. Vaak gaat het om de vraag of de psychiater of andere deskundige op juiste gronden tot de diagnose is gekomen. Het is vaak noodzakelijk om zelf ook een deskundige in te schakelen om het rapport van de deskundige van het CBR te bestrijden.

Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State (zie onder meer de uitspraak van 22 juli 2009, gepubliceerd op www.rechtspraak.nl onder LJ-nummer BJ3386) bestaat er na een onderzoek naar de rijgeschiktheid slechts aanleiding de ongeldigverklaring van het rijbewijs niet in stand te laten wanneer de psychiatrische rapportage naar de inhoud of de wijze van totstandkoming gebreken vertoont, inhoudelijk tegenstrijdig of anderszins niet of niet voldoende concludent is, zodanig dat het CBR zich daarop niet heeft mogen baseren.

Heeft het CBR het rijbewijs ongeldig verklaard omdat de betrokkene onvoldoende zou hebben meegewerkt aan de opgelegde maatregel, dan moet als bezwaar worden aangevoerd dat er wel sprake is geweest van medewerking en/of de gevolgen van de ongeldig verklaring van het rijbewijs niet in redelijke verhouding staan tot het gemaakte verwijt.

Wanneer heeft een bezwaarschrift kans van slagen nadat het rijbewijs ongeldig is verklaard? 

Pro forma bezwaarschrift

Gelet op de ingewikkeldheid van de procedure van het CBR, is het advies is om altijd een gespecialiseerde advocaat naar uw zaak te laten kijken. De advocaat kan voor u een pro forma bezwaarschrift indienen.

Een pro forma bezwaarschrift is allereerst bedoeld om de bezwaartermijn veilig te stellen. Zodra het pro forma bezwaarschrift door het CBR is ontvangen, hebt u in ieder geval voldaan aan de eis om binnen de termijn van 6 weken het bezwaarschrift in te dienen.

Daarnaast kan de advocaat via een pro forma bezwaarschrift alle processtukken opvragen bij het CBR. Het gaat dan om alle stukken waarop het CBR het rijbewijs ongeldig heeft verklaard, waaronder ook het specialistisch rapport van de door het CBR ingeschakelde deskundige. Op basis hiervan kan de advocaat al een goede inschatting maken van de kansen in een bezwaarschriftprocedure.

Beslistermijn CBR nav bezwaarschrift

Het CBR dient vervolgens binnen 6 weken na het verstrijken van de bezwaarperiode een beslissing te nemen op het bezwaarschrift. Deze beslissing kan met 6 weken worden verlengd. U ontvangt daarover schriftelijk bericht.

Geen opschortende werking

Het indienen van een bezwaarschrift tegen de ongeldigverklaring van het rijbewijs schort de werking ervan niet op. Dit betekent dat het rijbewijs ongeldig blijft, totdat het CBR is teruggekomen op het genomen besluit. Wel is het zo dat u dan alle gemaakte kosten uiteraard vergoed krijgt. U kunt daarvoor een verzoek tot schadevergoeding indienen bij het CBR.

Voorlopige voorziening

Wilt u dat de werking van de beslissing wel wordt opgeschort, zodat uw rijbewijs voorlopig weer geldig wordt, dan kunt u een voorlopige voorzieningen aanvragen bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank. Een voorlopige voorziening is een snelle tussentijdse beslissing van een rechter. Het gaat om een voorlopig oordeel van de rechter. De rechter toetst dan of de beslissing van het CBR waarbij het rijbewijs ongeldig is verklaard. naar zijn voorlopig oordeel op juiste gronden is genomen. De rechter kan in sommige gevallen ook direct een definitieve beslissing nemen.

Wanneer de rechter de verzochte voorlopige voorziening toewijst, krijgt u voorlopig uw rijbewijs weer terug. U mag dan weer motorrijtuigen besturen.

Om een voorlopige voorziening aan te kunnen vragen, moet u wel een spoedeisend belang hebben. U heeft bijvoorbeeld een spoedeisend belang wanneer de geldigheid van uw rijbewijs is opgeschort of het rijbewijs ongeldig is verklaard, terwijl u voor uw werk uw rijbewijs nodig hebt.

Beroep

Indien het CBR het bezwaarschrift ongegrond verklaart, hebt u nog de mogelijkheid om binnen 6 weken een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank in het arrondissement waar u woonachtig bent. Wanneer u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om een voorlopige voorziening, is dit uw eerste kans om de zaak aan de rechter voor te leggen.

In het beroepschrift geeft u opnieuw gemotiveerd aan waarom u het niet eens bent met het door de ongeldigverklaring van uw rijbewijs.

Hoger beroep

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank, kunt u hiertegen nog in hoger beroep. U moet dan binnen 6 weken na de beslissing van de rechtbank een hoger beroepschrift indienen bij de Raad van State.

Gespecialiseerde CBR-advocaat

De CBR-procedure is erg ingewikkeld. U moet goed weten hoe de wet- en regelgeving in elkaar steekt, en op de hoogte zijn van de laatste jurisprudentie. Er zijn in Nederland maar een beperkt aantal advocaten die gespecialiseerde zijn in de CBR-procedures.

De bij ons aangesloten advocaten hebben allen ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van CBR-zaken. Zij weten als geen ander wat er nodig is om uw rijbewijs weer snel terug te krijgen, of om een bepaalde maatregel ongedaan te maken. De CBR-advocaten kunnen u adviseren over de kansen, en ze kunnen voor u bezwaar of beroep instellen tegen een beslissing van het CBR, en zo nodig een voorlopige voorziening aanvragen als u met spoed uw rijbewijs terug moet krijgen.

U dient uw zaak aan te melden via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier op deze website. vervolgens brengen wij u in contact met een gespecialiseerde CBR-advocaat bij u in de regio. Onze tussenkomst hierin is geheel gratis en vrijblijvend. U hoeft ons niets te betalen, en bepaalt uiteindelijk na het gesprek met de CBR-advocaat zelf of u gebruik wenst te maken van diens rechtsbijstand.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden