Bestuurder volgens het CBR

Wanneer u niet als bestuurder hebt opgetreden, kan het CBR over het algemeen geen maatregel opleggen. In de meeste gevallen zal voor het opleggen van een maatregel door het CBR minimaal moeten komen vast te staan dat u als bestuurder hebt opgetreden. Nu is het echter wel zo dat de eisen die hieraan in de CBR-procedure worden gesteld een stuk lager liggen dan de eisen voor bestuurder in het strafrecht

Bestuurder in het strafrecht

Het begrip bestuurder wordt in artikel 1 lid 1 onder n WVW 1994 wordt gedefinieerd als degene die een motorrijtuig bestuurt. Dit zegt op zich nog weinig. In de toelichting bij dit artikel wordt als feitelijk bestuurder omschreven:

“Degene die de bedieningsorganen van een motorrijtuig hanteert en door middel daarvan de voortbeweging en rijrichting van het motorrijtuig beïnvloedt (Hof Leeuwarden, 25 januari 2011, VR 2012, 15)”

Redelijk vermoeden van optreden als bestuurder in CBR-procedure

Anders dan in het strafrecht, hoeft het CBR niet te bewijzen dat u daadwerkelijk hebt opgetreden als bestuurder. Het gaat erom dat de verbalisant die de mededeling ex artikel 130 WVW aan het CBR heeft gedaan een redelijk vermoeden kan hebben gehad dat u als bestuurder hebt opgetreden. In zoverre is de maatstaf vergelijkbaar met die in het strafrecht geldt bij de weigering van de ademanalyse. 

Verweren geen bestuurder

Als verweer kan in dit soort procedure worden aangevoerd dat feiten en omstandigheden, waarover wordt gerelateerd in het proces-verbaal onvoldoende grond bieden om een vermoeden aan te nemen dat belanghebbende de auto zou hebben bestuurd. De volgende verweren kunnen dan gevoerd worden tegen het aanmerken als bestuurder:

  • dat niet kan worden vastgesteld dat belanghebbende daadwerkelijk heeft gereden en dat ook was er geen gegrond vermoeden dat belanghebbende had gereden
  • dat het proces-verbaal van de politie niet juist is
  • dat het proces-verbaal onvoldoende grond biedt om een verdenking/vermoeden van rijden onder invloed aan te nemen, omdat de politie zelf niet heeft gezien dat belanghebbende de auto bestuurde

Dit dient dan per situatie verder te worden onderbouwd.

Geen geslaagde verweren bij bestuurder CBR-procedure 

Het CBR komt in de bezwaar- en beroepsprocedure voorts regelmatig met de volgende uitspraken aanzetten, maar dit zijn allemaal uitspraken waarbij uit de omstandigheden blijkt van bewijs van het bestuurd hebben van een motorrijtuig:

  • ECLI:NL:RVS:2014:776: geen ander persoon als bestuurder kon worden aangemerkt terwijl er wel een verkeersongeval was geweest.
  • ECLI:NL:RVS:2011:BQ8798: De ontkenning van [appellant] dat hij als bestuurder is opgetreden en de gestelde omstandigheid dat de verbalisanten hem met gesloten ogen in de auto hebben aangetroffen en zij niet hebben vastgesteld dat de motorkap warm was, heeft de rechtbank terecht onvoldoende geacht voor een ander oordeel. 
  • LJN:BX6486 (ECLI:NL:RVS:2012:BX6486): In deze zaak was de auto van de belanghebbende vol met modder aangetroffen in een greppel. Bovendien lagen er lege bierblikjes in en rondom de auto en er was een tray bierblikjes in de kofferbak van de auto geplaatst. De verbalisanten mochten hieruit een redelijk vermoeden afleiden. Wederom is het grote verschil dat de auto in een greppel was aangetroffen, waardoor aannemelijk wordt dat de belanghebbende de auto had bestuurd. Daarnaast waren er lege bierblikjes gesitueerd in en nabij de auto, waardoor een vermoeden kon ontstaan dat de bestuurder alcohol had genuttigd.
  • ECLI:NL:RVS:2015:3263: In deze zaak had de melder de belanghebbende zien wegrijden in zijn auto en slingerde hij. Daarnaast constateerde de politie bij het aantreffen van de belanghebbende dat de voorruit van zijn auto droger was dan die van andere auto’s.

In zaken waarbij ieder bewijs ontbreekt, is het heel goed verweer te voeren tegen een door het CBR opgelegde maatregel.

Ten onrechte als bestuurder aangemerkt door het CBR?

Bent u door de politie en het CBR ten onrechte als bestuurder aangemerkt, dan kunt u tegen deze beslissing binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Een gespecialiseerde CBR-advocaat kan eerst via een pro forma bezwaarschrift een kopie van het volledige proces-verbaal opvragen om voor u de mogelijkheden na te gaan om met succes bezwaar te maken. Wilt u ook een uitgebreid en concreet advies over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op of vul het aanmeldformulier in op deze website.

Kans van slagen bezwaar maken tegen maatregel CBR

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden