Beginnend bestuurder

Een beginnende bestuurder is volgens de definitie in artikel 1 van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 jo. artikel 8, derde lid, WVW 1994: een bestuurder van een motorrijtuig voor het besturen waarvan een rijbewijs is vereist, indien sinds de datum waarop aan hem voor de eerste maal een rijbewijs is afgegeven nog geen vijf jaren zijn verstreken, dan wel, indien het voor het eerst afgegeven rijbewijs een rijbewijs betreft dat is afgegeven aan een persoon die op het ogenblik van die afgifte de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, nog geen zeven jaar zijn verstreken, en de eerste afgifte van het rijbewijs op of na 30 maart 2002 heeft plaatsgevonden.

Uit deze definitie volgt dat de termijn waarin iemand na afgifte van het eerste rijbewijs beginnende bestuurder is, in beginsel vijf jaar bedraagt. Indien de betrokkene op het moment van de afgifte van het eerste rijbewijs echter nog geen achttien jaar is, geldt een beginnerstermijn van zeven jaar. De voorwaarde dat de eerste afgifte van het rijbewijs heeft plaatsgevonden op of na 30 maart 2002 heeft inmiddels geen betekenis meer.

Opgemerkt wordt dat iemand maar één keer beginnende bestuurder kan worden. Dit betekent dat geen nieuwe beginnerstermijn gaat lopen, indien na de afgifte van het eerste rijbewijs een nieuwe categorie wordt gehaald. Ter verduidelijking de volgende voorbeelden:

Voorbeeld 1: Iemand haalt op zijn zestiende een rijbewijs AM en op zijn negentiende een rijbewijs B. Deze persoon is zeven jaar beginnende bestuurder, te rekenen vanaf de afgiftedatum van het rijbewijs AM.

Voorbeeld 2: Iemand haalt op zijn achttiende een rijbewijs AM en op zijn dertigste een rijbewijs B. Deze persoon is vijf jaar beginnende bestuurder, te rekenen vanaf de afgiftedatum van het rijbewijs AM.

Voorbeeld 3: Iemand haalt op zijn achttiende een rijbewijs B en op zijn vijfentwintigste een rijbewijs C. Deze persoon is vijf jaar beginnende bestuurder, te rekenen vanaf de afgiftedatum van het rijbewijs B.

Indien het eerste rijbewijs een buitenlands rijbewijs was, moet de beginnerstermijn van vijf respectievelijk zeven jaar worden berekend vanaf de afgiftedatum van dát rijbewijs.

> Beginnend bestuurder in het strafrecht

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden