Uitzonderingen alcoholslotprogramma

In sommige gevallen is het mogelijk om onder het alcoholslotprogramma uit te komen. De Regeling Maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid geeft een opsomming van de situaties waarin het alcoholslotprogramma net kan worden opgelegd, terwijl u daar eigenlijk wel voor in aanmerking zou komen. Daarnaast moet altijd worden nagegaan of zorgvuldig aan alle criteria voor de oplegging van het alcoholslot is voldaan en of er geen fouten zijn gemaakt door de politie tijdens het alcoholonderzoek. Is dat wel zo, dan is het  verstandig om bezwaar te maken tegen de beslissing van het CBR waarbij het alcoholslotprogramma is opgelegd.

Uitzonderingsgevallen alcoholslotprogramma

De wet noemt in artikel 18 van de Regeling Maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011 een aantal uitzonderingen voor het alcoholslot. In die gevallen kan het alcoholslotprogramma niet worden opgelegd:

 • Indien de betrokkene uitsluitend de beschikking had over een motorrijbewijs voor de categorieën A1, A2 of A, het rijbewijs voor de categorie AM (bromfiets) niet meegerekend;
 • Indien de betrokkene beschikt over een in Nederland afgegeven rijbewijs, maar op het moment van het nemen van het besluit tot oplegging van het alcoholslotprogramma niet in Nederland woonachtig is;
 • Indien de overtreding (het rijden onder invloed van alcohol) is begaan als bestuurder van een bromfiets of snorfiets;
 • Indien de betrokkene werkzaam is als vrachtwagenchauffeur of buschauffeur en voor zijn inkomen afhankelijk is van zijn rijbewijs voor een of meer van de categorieën C1, C, D1, en D, hetgeen moet worden aangetoond middels

  a. een of meer werkgeversverklaringen,
  b. loonstrookjes,
  c. een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, dat niet ouder is dan vier weken en waaruit blijkt dat betrokkene ingeschreven was op het in het eerste lid, onderdeel h, bedoelde tijdstip, of
  d. opdrachten waaruit blijkt dat betrokkene voor het inkomen van dat rijbewijs afhankelijk is.

Verweren tegen alcoholslot

Wanneer aan u een alcoholslotprogramma is opgelegd, kunt u o.a. de volgende verweren voeren:

 • U bent ten onrechte aangemerkt als bestuurder
 • Er is niet voldaan aan de criteria voor het opleggen van het alcoholslotprogramma
 • Het alcoholonderzoek is niet op de voorgeschreven wijze uitgevoerd
 • Er hebben zich overige onrechtmatigheden of onregelmatigheden voorgedaan
 • Er wordt ten onrechte door de politie gesteld dat u medewerking aan het alcoholonderzoek hebt geweigerd
 • U hebt geen recht gehad op consultatiebijstand van een advocaat (met name bij een weigering van belang!)
< Terug naar Meer informatie alcoholslotprogramma
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden