Rapport psychiater over psychiatrische stoornis bevat geen conclusie over rijgeschiktheid

De psychiatrische rapportage waar het CBR gebruik van maakt bij haar beslissingen moet duidelijk zijn en om die reden ook een duidelijke conclusie bevatten. Dat is niet altijd het geval, zoals we ook zien in een uitspraak van de rechtbank Breda van 22 januari 2010, ECLI:NL:RBBRE:2010:BL9502. In deze zaak was betwiste de belanghebbende dat zij leed aan een bipolaire stoornis. Bij haar was enkel in het verleden een borderline persoonlijkheidsstoornis geconstateerd, hetgeen valt onder de persoonlijkheidsstoornissen in plaats van de stemmingsstoornissen, en daarvoor gelden weer andere criteria voor wat betreft de rijgeschiktheid.

De rechtbank verklaart het beroep gegrond nu zij met name vindt dat het rapport van de psychiater niet duidelijk genoeg is voor wat betreft de rijgeschiktheid. De rechtbank overweegt het volgende:

“De rechtbank constateert dat het advies van de keurend artsen geen conclusie bevat over de rijgeschiktheid. Anders dan verweerder in het bestreden besluit heeft overwogen, blijkt uit het verslag van bevindingen niet (reeds) dat eiseres ten tijde van het onderzoek niet voldeed aan de eisen. Eiseres betwist dat zij aan een bipolaire stoornis lijdt en dat zij dat tegenover de keurend artsen zou hebben verklaard. Ter onderbouwing van haar standpunt heeft eiseres in de bezwaarfase stukken overgelegd, bijvoorbeeld de beschikking van 13 oktober 2008 van de civiele rechter van deze rechtbank waarin geen sprake is van een bipolaire stoornis maar van een borderline persoonlijkheidsstoornis. Verweerder heeft in het bestreden besluit overwogen dat het alleszins mogelijk is dat de diagnose bij opname die van een borderline persoonlijkheidsstoornis was, maar dat er tevens sprake was van een bipolaire stoornis. Ter zitting heeft verweerder toegelicht dat dit standpunt is gebaseerd op overleg met een (basis)arts. Nog afgezien van het feit dat dit overleg uit het bestreden besluit niet blijkt, had verweerder onder deze omstandigheden niet met dergelijk overleg mogen volstaan. Verweerder had niet zonder meer een conclusie over de rijgeschiktheid van eiseres mogen trekken op basis van de beschikbare gegevens, maar had de keurend psychiater moeten vragen om een aanvullend rapport naar aanleiding van de gemotiveerde betwisting door eiseres.

Het voorgaande betekent dat het bestreden besluit tot stand is gekomen in strijd met de zorgvuldigheid en onvoldoende is gemotiveerd, zodat het beroep gegrond is en het besluit zal worden vernietigd. Verweerder zal een nieuw besluit moeten nemen op het bezwaarschrift.
In het nieuwe besluit zal verweerder de (psychiatrische) conclusies van het onderzoek en de eventueel toepasselijke paragrafen van de bijlage bij de Regeling eisen geschiktheid 2000 concreet moeten vertalen naar de geschiktheid of ongeschiktheid van eiseres voor het rijbewijs. Uit § 8.3 en § 8.7 van de bijlage bij de Regeling eisen geschiktheid 2000 blijkt immers dat personen met een bipolaire stoornis of een persoonlijkheidsstoornis niet per definitie ongeschikt zijn voor het rijbewijs.”

Is ook uw rijbewijs ongeldig verklaard vanwege een onterechte diagnose? Neem dan contact op met een van onze advocaten.

< Terug naar Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (medische redenen)
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden