Ernstig gestoord inzicht en gedrag en niet enkel aannemen op basis van verhoogde grenswaarden drugs in bloed

Geplaatst op: 09 maart 2022

Het CBR probeert nog wel eens een besluit voor het opleggen van een onderzoek naar de rijgeschiktheid te baseren op ernstig gestoord inzicht en gedrag, maar dat is niet juist. Het onderzoek naar het drugsgebruik mag niet enkel worden gebaseerd op de overschrijding van de grenswaarde. Dat volgt uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland, 18 december 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:10832:
4.3.3 De voorzieningenrechter is gelet op de aangehaalde passage uit de toelichting voorshands van oordeel dat in het geval waarin het vermoeden dat een betrokkene niet beschikt over de geestelijke geschiktheid voor het besturen van motorrijtuigen waarvoor een rijbewijs is afgegeven, in een geval waarin het gebruik van drogerende middelen aan de orde is, dit vermoeden, in dit geval van ernstig gestoord inzicht of gedrag, niet alleen kan worden gebaseerd op een bloedwaarde die hoger ligt dan de voor de drugs vastgestelde grenswaarde, maar dat in dat geval ook moet blijken van aanvullende gegevens die tot het vermoeden van ernstig gestoord inzicht of gedrag kunnen leiden.[…]

Nu, zoals verweerder ter zitting desgevraagd ook heeft bevestigd, in het onderhavige geval van aanvullende gegevens die het vermoeden van geestelijke ongeschiktheid rechtvaardigen geen sprake is, kon verweerder naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet op grond van artikel 131 van de Wvw aan verzoeker een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen en van hem evenmin het rijbewijs invorderen. Het bezwaar heeft aldus redelijke kans van slagen.

Lees meer >


CBR onderzoek mogelijk bij verklaring dagelijks gebruik drugs

Geplaatst op: 16 oktober 2020

Ook wanneer  iemand niet rijdend is gepakt, terwijl die onder invloed was, kan er door het CBR een onderzoek naar de rijgeschiktheid worden opgelegd. Het gaat dan evenwel om een medisch onderzoek. Dit onderzoek wordt in de praktijk vaak gebaseerd op het criterium ‘ernstig gestoord inzicht of gedrag’.

Lees meer >


Ernstige persoonlijkheidsstoornis maakt nog niet ongeschikt voor het rijbewijs

Geplaatst op: 02 april 2018

bij voorlopige voorziening

Het CBR heeft het rijbewijs van betrokkene ongeldig verklaard omdat betrokkene een ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft waarbij nog geen sprake is van de vereiste stabiele periode van een jaar.

Personen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis zijn op grond van de regelgeving niet per definitie ongeschikt voor het rijbewijs. In dit geval heeft het CBR niet gesteld of onderbouwd dat de andere voorwaarden voor ongeschiktheid zijn vervuld, en heeft de rechtbank daarvoor ook geen aanwijzing gevonden in de dossierstukken. Overigens vermeldt de toepasselijke regelgeving niet een verplichte recidiefvrije periode van een jaar. De rechtbank heeft het CBR opgedragen een nieuw besluit te nemen op het bezwaarschrift. Het CBR zal de conclusies van het onderzoek en de wettelijke eisen concreet moeten vertalen naar de geschiktheid of ongeschiktheid van betrokkene voor het rijbewijs.

Bij het psychiatrisch onderzoek van betrokkene zijn geen bijzonderheden geconstateerd, afgezien van de enigszins bagatelliserende en externaliserende indruk die betrokkene op de keurend psychiater maakte. Sindsdien is ruim een jaar verstreken. Ter zitting heeft betrokkene verklaard dat het onverkort beter met haar gaat en daarvoor is steun te vinden in verklaringen van een psychiater en van de huisarts. Gelet op deze stand van zaken in samenhang met de gegrondverklaring van het beroep heeft de rechtbank aanleiding gezien een voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank heeft het CBR opdracht gegeven het rijbewijs binnen acht dagen aan betrokkene terug te geven in afwachting van het nieuwe besluit (Rb Breda, 15 februari 2010,  ECLI:NL:RBBRE:2010:BL9508).

Lees meer >


Onvoldoende aanwijzing poging tot zelfdodiging met auto

Geplaatst op: 30 maart 2015

Op grond van artikel 5 sub b en c jo artikel 6 van de Regeling Maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011 kan het rijbewijs worden geschorst indien er met de auto een poging tot zelfdoding is ondernomen, Wel is er vereist dat er voldoende aanwijzingen hiervoor bestaan. Dit volgt onder meer uit een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland, 26 januari 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:523.

Lees meer >


Rapport psychiater moet duidelijke conclusie bevatten

Geplaatst op: 26 augustus 2014

Wanneer het CBR op grond van een rapport van een psychiater het rijbewijs van een betrokkene ongeldig wil verklaren, dient dat rapport een duidelijke conclusie te bevatten over de rijgeschiktheid. In een zaak die speelde bij de rechtbank Breda, 22 januari 2010, ECLI:NL:RBBRE:2010:BL9502 ontbrak die conclusie. De rechtbank oordeelde om die reden dat CBR had niet zonder nadere raadpleging van de keurend psychiater een conclusie over de rijgeschiktheid mogen trekken, gelet op de omstandigheden van deze zaak en de gemotiveerde betwisting door betrokkene. De rechtbank heeft het CBR vervolgens opgedragen een nieuw besluit te nemen op het bezwaarschrift. Het CBR zal de (psychiatrische) conclusies van het onderzoek en de wettelijke eisen concreet moeten vertalen naar de geschiktheid of ongeschiktheid van betrokkene voor het rijbewijs. Personen met een bipolaire stoornis of een persoonlijkheidsstoornis zijn namelijk niet per definitie ongeschikt voor het rijbewijs, zo blijkt uit de toepasselijke regelgeving.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden