Overschrijding 20 minuten termijn bij alcoholonderzoek

Het alcoholonderzoek is omkleed met strikte waarborgen. Worden die waarborgen niet nageleefd, dan heeft dit tot gevolg dat de uitslag van het alcoholonderzoek niet geldig is. Het CBR mag dan ook geen maatregel meer opleggen aan de betrokkene. Vaak doen ze dat wel. In die gevallen is het van belang dat u direct tegen dat besluit een bezwaarschrift indient.

De Afdeling heeft ook uitdrukkelijk bepaald in ECLI:NL:RVS:2014:4199 dat de 20 minuten-termijn een harde eis is en dat er bij niet-naleving daarvan geen geldige alcoholmeting is geschied waardoor de uitslag daarvan niet vastgesteld kan worden. Immers valt niet uit te sluiten dat bij het wel volledig verstrijken van die termijn een alcoholpercentage van lager dan het geconstateerde alcoholgehalte zou zijn gemeten, zodat het CBR op grond van artikel 23, eerste lid, aanhef en onder a van de Regeling niet bevoegd zou zijn tot het opleggen van de maatregel, hetzelfde geldt voor artikel 5, aanhef en onder j van de Regeling. De Afdeling overweegt daartoe:

“Gelet hierop heeft de rechtbank terecht overwogen dat de ademanalyseresultaten als vermeld in het proces-verbaal de mogelijkheid open laten dat de 20 minutentermijn als bedoeld in artikel 6 van het Besluit alcoholonderzoeken niet volledig is verstreken. Naar de rechtbank eveneens terecht heeft overwogen, bestaat de mogelijkheid dat – bij het wel volledig verstrijken van die termijn – een alcoholpercentage van lager dan 435 µg/l bij [wederpartij] zou zijn gemeten, zodat het CBR op grond van artikel 11, eerste lid, aanhef en onder a, van de Regeling niet bevoegd zou zijn tot het opleggen van een EMA.

 

Dat blijkens de gedingstukken [wederpartij] vlak voor de staande houding geen alcohol heeft genuttigd die van invloed had kunnen zijn op het vast te stellen ademalcoholgehalte, is voor het antwoord op de vraag of voldaan is aan de minimale termijn van twintig minuten als bedoeld in artikel 6 van het Besluit alcoholonderzoeken niet relevant.

 

Het betoog faalt.”

< Terug naar Algemene verweren
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden