Niet meewerken aan onderzoek naar de rijgeschiktheid

Wanneer u niet meewerkt aan het door het CBR opgelegde onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt het rijbewijs ongeldig verklaard op grond van artikel 132 lid 2 WVW. Dit is dwingend voorgeschreven door de wetgever. Het CBR is dat verplicht. Natuurlijk kunnen er altijd bijzondere omstandigheden zijn waarbij u wel wilde meewerken, maar dat helaas niet kon. In die gevallen kunt u een bezwaarschrift indienen tegen het besluit van het CBR.

Duur ongeldig verklaring rijbewijs

Het rijbewijs wordt vervolgens voor maximaal 3 jaar ongeldig verklaard. Dit volgt uit artikel 97 lid 2 jo lid 3Reglement rijbewijzen:

Lid 2: “In afwijking van het eerste lid wordt ten behoeve van degene wiens rijbewijs op grond van artikel 132, tweede lid, van de wet ongeldig is verklaard wegens het niet-verlenen van de vereiste medewerking aan de hem opgelegde verplichting zich te onderwerpen aan een educatieve maatregel ter bevordering van de geschiktheid, gedurende een periode van ten hoogste drie jaren na de ongeldigverklaring van het rijbewijs geen verklaring van geschiktheid in het rijbewijzenregister geregistreerd zo lang hij niet alsnog aan die verplichting heeft voldaan.”

Lid 2: "Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing in de gevallen waarin de kosten van het onderzoek voor rekening komen van de betrokken rijbewijshouder en het rijbewijs ongeldig is verklaard wegens het niet-verlenen van de vereiste medewerking aan de hem opgelegde verplichting zich te onderwerpen aan een onderzoek naar zijn geschiktheid."

Alsnog volgen onderzoek naar de rijgeschiktheid

Als u eerder uw rijbewijs terug wilt krijgen, moet u alsnog het door het CBR opgelegde onderzoek naar de rijgeschiktheid volgen. Neem dan snel contact op met het CBR en geef aan dat u (opnieuw) wenst deel te nemen aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid.
Houdt er wel rekening mee dat u (opnieuw) de kosten van de maatregel moet betalen aan het CBR.

Na 3 jaar

Wanneer u na 3 jaar uw rijbewijs terug wilt krijgen, dient u een eigen verklaring aan te vragen bij de gemeente of het CBR en die procedure te volgen. U krijgt dan een onderzoek bij de psychiater of andere deskundige van het CBR, die beoordeelt of u rijgeschikt bent.

Blokkeringsrecht

Wanneer het rijbewijs ongeldig is verklaard omdat u gebruik hebt gemaakt van het blokkeringsrecht is dit voor een maximale periode van een jaar. Na dat jaar kunt u weer via de eigen verklaringsprocedure het rijbewijs terugvragen.

Zie artikel 97 lid 4 Reglement rijbewijzen:
"In afwijking van het eerste en derde lid wordt ten behoeve van degene die niet heeft meegewerkt aan een keuring of een onderzoek door gebruik te maken van het blokkeringsrecht bedoeld in artikel 7:464, tweede lid, aanhef en onder b, van het Burgerlijk Wetboek, gedurende een periode van één jaar na de datum van de keuring of het onderzoek geen verklaring van geschiktheid in het rijbewijzenregister geregistreerd.

Wij adviseren wel om ter voorbereiding om de eigen verklaringsprocedure de informatiebrochure te bestellen via www.eigenverklaringsprocedurecbr.nl

ADVIES: Meewerken met CBR

Ons adagio is: voorkomen is beter dan genezen: maak bezwaar, maar werk zolang wel mee. Bij het CBR onderzoek is tevens het advies om u goed voor te bereiden op het onderzoek. Hiervoor hebben wij o.a. een uitgebreide informatiebrochure dat u kunt downloaden via de website Onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl.
Wilt u niet meewerken, dan bestaat nog de mogelijkheid om afstand te doen van uw rijbewijs, maar dat is niet ons advies.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden