Eisen urineonderzoek CBR bij drugs

Door het CBR gestelde eisen voor wat betreft de urineafname Tevens vinden er onderzoeken plaats bij een vermoeden op drugsmisbruik. Analoog aan de eisen voor bloedafname heeft het CBR hiervoor, mede op verzoek van de keurend psychiaters op het congres van 16 november jl., de volgende eisen opgesteld.

  1. Het laboratorium (zowel het laboratorium waar de urineafname plaatsvindt als het laboratorium waar het feitelijke onderzoek wordt uitgevoerd) voldoet aan de kwaliteitsnorm ISO15189 en is geaccrediteerd door de RvA.
  2. Urineafname gebeurt onder toezicht van een bevoegde medewerker. Bij urineafname moet persoonsidentificatie plaatsvinden aan de hand van een geldig identiteitsbewijs en het nummer van het identiteitsbewijs moet minimaal een jaar worden vastgelegd.
  3. Indien de uitvoering van de test wordt uitbesteed aan een ander laboratorium, moet het verzendend laboratorium zich ervan verzekeren dat het uitvoerend laboratorium zich aan de geldende Richtlijn houdt.
  4. U verricht standaard onderzoek op de volgende stoffen: Amfetamine, MDMA, Cannabis, Heroïne, Methadon, GHB, benzodiazepines.
  5. Bij een positieve screening (immunologie) wordt er standaard een confirmatietest (gaschromatograafmassaspectrofotometer) verricht voor de desbetreffende stof.
  6. De bepaling wordt uitgevoerd met een door de NVKC goedgekeurde methode. Verificatie van de bepalingsmethode gebeurt volgens de ISO 15189 norm.
  7. Bij de screening wordt standaard de kreatinine en pH waarde bepaald teneinde de betrouwbaarheid van het monster te testen.
  8. Na de analyse worden de monsters één jaar bewaard bij –20 ºC op het laboratorium waar de analyse is uitgevoerd. Monsters zijn opvraagbaar door opdrachtgever, cliënt of diens advocaat.
  9. Alle gegevens, inclusief die van alle kwaliteitscontrole- en calibratiemonsters, worden minimaal één jaar bewaard.

Nieuwsbrief keurend specialisten

< Terug naar Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (drugs)
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden