Beoordelingscriteria psychiatrische keuringen CBR

Bij keuringen in het kader van het CBR onderzoek naar de rijgeschikthed wegens rijden onder invloed van alcohol dienen psychiaters zich te houden aan bepaalde richtlijnen. Wij zullen de verschillende richtlijnen en beordelingscriteria op een rij zetten.

Regeling eisen rijgeschiktheid 2000

Centraal voor de CBR keuring bij rijden onder invloed van alcohol staat paragraaf 8.8 van de Regeling eisen rijgeschiktheid 2000. Hierin is de basis verwoord voor de beoordelingsmaatstaf bij dit soort keuring. Paragraaf 8.8 van de Regeling bepaalt:

“Voor de beoordeling of sprake is van misbruik van psychoactieve middelen is een specialistisch rapport vereist. Personen die misbruik maken van dergelijke middelen zijn zonder meer ongeschikt. Indien zij aannemelijk of aantoonbaar zijn gestopt met dit misbruik, dient een recidiefvrije periode van een jaar te zijn gepasseerd voordat zij door middel van een herkeuring – op basis van een specialistisch rapport geschikt – kunnen worden geacht. Een strenge opstelling van de keurend arts is aangewezen, gezien de gevaren die het gebruik van deze middelen oplevert voor de verkeersveiligheid.”

De regeling geeft niet aan wanneer wel en wanneer geen sprake is van misbruik van alcohol. De Regeling blijft tamelijk abstract. Het geeft alleen aan dat:

  • het CBR telkens een rapport nodig heeft van een psychiater om iemand ongeschikt te verklaren
  • dat de psychiaters streng moeten zijn in bij de keuring, waardoor iemand sneller als alcoholmisbruiker (in ruime zin) wordt aangemerkt
  • dat de van toepassing zijnde keuringsperiode het jaar voor de laatste aanhouding betreft.

Regeling eisen rijgeschiktheid 2000

Relevante keuringsperiode: 1 jaar terug

De relevante keuringsperiode die psychiaters moeten aanhouden is steeds 1 jaar terug. In het kader van het onderzoek naar de rijgeschiktheid gaat het om de vraag of er sprake is van misbruik van alcohol in het jaar voor de laatste aanhouding. In het kader van de eigen verklaringsprocedure gaat het om het jaar voor de datum van de keuring. Dit volgt uit paragraaf 8.8 van de Regeling eisen rijgeschiktheid 2000.

  1. Eerst moet steeds worden vastgesteld of er sprake is van alcoholmisbruik (in ruime zin). Hiervoor wordt gekeken naar de periode van een jaar voor de laatste aanhouding
  2. Wanneer de psychiater eenmaal tot de diagnose alcoholmisbruik is gekomen, moet worden vastgesteld of de betrokkene is gestopt. Hierbij moet o,a. gekeken worden naar de bloedwaarden en of de betrokkene verklaart te zijn gestopt met het drinken van alcohol, althans met het alcoholgebruik fors is geminderd.

Richtlijn diagnostiek van stoornissen in het gebruik van alcohol in het kader van CBR Keuringen

Deze richtlijn is een leidraad voor het diagnosticeren van stoornissen in het gebruik van alcohol in het kader van cbr-keuringen. Een richtlijn is een hulpmiddel voor psychiaters bij het uitvoeren van werkzaamheden op een door die professionals gezamenlijk overeengekomen niveau. De richtlijn is bedoeld om rationeel medisch handelen te ondersteunen, maar het is geen protocol, standaard of wet.. De richtijn geeft aan wat binnen de beroepsgroep van professionals als state of the art mag
gelden. De richtlijn is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en het inzicht van experts en wordt gedragen door de leden van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heeft het initiatief genomen voor de ontwikkeling van deze richtlijn om daarmee psychiaters die een keuring uitvoeren in opdracht van het Centraal Bureau Rijvaardigheid (cbr), te voorzien van informatie en een methode om tot een zorgvuldig klinisch oordeel te kunnen komen. Daarvoor is op de verschillende onderzoeksvragen literatuuronderzoek gedaan en met behulp van een breed panel van deskundigen zijn aanbevelingen gedaan, die deels gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs en deels op basis van ervaringen uit de praktijk. In de commentaarfase zijn commentaren ontvangen van zeer goed ingevoerde psychiaters, van een speciale werkgroep van klinisch chemici, en vanuit het cbr. Met deze richtlijn denken wij een grote bijdrage te hebben geleverd aan zorgvuldig keuringsonderzoek teneinde de verkeersveiligheid in Nederland te dienen, maar ook aan een goed onderbouwd klinisch oordeel waarop gekeurden moeten kunnen rekenen.

Richtlijn diagnostiek van stoornissen in het gebruik van alcohol in het kader van CBR-keuringen (2011).pdf

Farmacotherapeutisch Kompas

Het Farmacotherapeutisch Kompas kan worden gebruikt wanneer  de betrokkene opgeeft bepaalde medicatie te gebruiken. Op basis van het Farmacotherapeutisch Kompas kan worden nagegaan wat de bijwerkingen zijn van bepaalde medicatie en of hieruit mogelijk eventueel verhoogde bloedwaarden kunnen worden verklaard. Daarnaast kan worden nagegaan of de medicatie al dan niet tezamen met alcohol gevaarlijk is en de rijvaardigheid nadelig kan beinvloeden.

> Farmacotherapeutisch Kompas

Alcoholcalculator Jellinekkliniek

Bij het bepalen van het aantal glazen dat een betrokkene moet hebben gedronken, maken de psychiaters gebruik van de alcoholcalculator van de Jellinek kliniek. Wanneer het opgegeven aantal glazen lager is dan op basis van het alcoholgehalte met de calculator kan worden berekend, levert dit voor de psychiaters onderrapportage op van het alcoholgebruik bij aanhouding. Dit vormt een belangrijke aanwijzing om te komen tot de diagnose misbruik van alcohol in ruime zin.

> Alcoholcalculator Jellinekkliniek

Richtlijnen ter beoordeling bloedwaarden

Daarnaast bestaan er nog enkele richtijnen ter beoordeling van de bloedwaarden:

< Terug naar Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (bij alcohol)
< Terug naar Meer informatie rijbewijs ongeldig verklaard
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden