Niet meewerken aan alcoholslotprogramma

Wanneer u niet meewerkt aan het door het CBR opgelegde alcoholslotprogramma wordt het rijbewijs ongeldig verklaard op grond van artikel 132 lid 2 WVW. Dit is dwingend voorgeschreven door de wetgever. Het CBR is dat verplicht. Natuurlijk kunnen er altijd bijzondere omstandigheden zijn waarbij u wel wilde meewerken, maar dat helaas niet kon. In die gevallen kunt u een bezwaarschrift indienen tegen het besluit van het CBR.

Duur ongeldig verklaring rijbewijs

Het rijbewijs wordt vervolgens voor maximaal 5 jaar ongeldig verklaard. Dit volgt uit artikel 97 lid 5 Reglement rijbewijzen:

"In afwijking van het eerste lid wordt ten behoeve van degene wiens rijbewijs op grond van artikel 132, tweede lid, van de wet ongeldig is verklaard wegens het niet verlenen van de vereiste medewerking aan de hem opgelegde verplichting zich te onderwerpen aan het alcoholslotprogramma, gedurende een periode van ten hoogste vijf jaren na die ongeldigverklaring geen verklaring van geschiktheid geregistreerd zolang de aanvrager niet heeft voldaan aan artikel 103, tweede en derde lid.

Hetzelfde geldt voor degene aan wie:
a. overeenkomstig artikel 118, derde lid, van de wet dan wel op grond van artikel 134, zevende lid, van de wet, de verplichting is opgelegd tot deelname aan het alcoholslotprogramma, maar die binnen een periode van vijf jaren na de oplegging van de verplichting tot deelname aan het alcoholslotprogramma niet heeft voldaan aan artikel 103, tweede of derde lid, of
b. na die periode van vijf jaar alsnog de verplichting opgelegd is tot deelname aan het alcoholslotprogramma."

Alsnog volgen alcoholslotprogramma

Als u eerder uw rijbewijs terug wilt krijgen, moet u alsnog het door het CBR opgelegde alcoholslotprogramma volgen. Neem dan snel contact op met het CBR en geef aan dat u (opnieuw) wenst deel te nemen aan het alcoholslotprogramma.
Houdt er wel rekening mee dat u (opnieuw) de kosten van de maatregel moet betalen aan het CBR.

Na 5 jaar

Hoe het na die 5 jaar gaat, is nog onduidelijk. Uit de tekst van de wet volgt dat het CBR dan nogmaals het rijbewijs voor 5 jaar ongeldig kan verklaren (zie de wettekst onder b, hierboven).

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden